AVÍS LEGAL

I. Introducció.

L’Associació de Familiars d’Alzheimer (AFATE) de les Terres de l’Ebre  és una Organització no Gubernamental amb seu al Passeig Moreira 25. 43500 de Tortosa i és titular del CIF número G-43785971. 

La utilització i visita del present Lloc Web és subjecta a les següents condicions d’ús. L’Associació de Familiars d’Alzheimer (AFATE) de les Terres de l’Ebre  recomana al Visitant que les llegeixi atentament. Navegar per aquest Lloc Web suposarà l’acceptació de les condiciones d’ús descrites tot seguit.

II. Definicions.

Els següents termes inclosos en aquest Avís Legal tindran el significat descrit a continuació:

Continguts: Tota la informació, activitats, productes i serveis diversos, propis o de tercers oferts a través del Lloc Web.

Cookies: Conjunt de caràcters que són emmagatzemats en el disc duro o en la memòria temporal de l’ordinador d’un usuari quan accedeix a les pàgines de determinats Llocs Web.

Enllaç (link): Apuntadors hipertext que serveixen per a saltar d’una informació a una altra, o d’un servidor a un altre, en el decurs de la navegació per Internet.

Internet: xarxa global de telecomunicacions que, mitjançant diversos programes d’ordinador i protocols de comunicació, facilita la connexió entre ordinadors, així com l’intercanvi d’informació entre aquests i els seus usuaris.

Navegar / Navegació: Desplaçament a través d’una xarxa informàtica (com ara Internet), a través de les diferents pàgines que componen un Lloc Web o entre diferents Llocs Web a través d’enllaços (links), hiperenllaços (hiperlinks) o enllaços hipertextuals.

Nom de Domini: Identificador d’un servidor connectat a Internet a través d’un nom o URL.

Obra: Todas las creaciones de cualquier género (incluyendo las colecciones y bases de datos) originales o derivadas, colectivas o en colaboración, compuestas o independientes, las prestaciones y producciones de cualquier clase y naturaleza que sean objeto de un derecho afín al derecho de autor o de un derecho sui generis, así como las creaciones industriales como invenciones, signos distintivos y modelos y dibujos industriales y artísticos, expresadas por cualquier medio o soporte, tangible o intangible, actualmente conocido o que se invente en el futuro, todo ello de acuerdo con la normativa de Propiedad Intelectual e Industrial aplicables.

Pàgina Web: conjunt d’informació expressada en format digital i distribuïda en diverses pàgines interconnectades mitjançant la tecnologia "hipertext" i "hipergràfics", i a què poden accedir terceres persones a través de la xarxa telemàtica Internet.

Servidor: sistema informàtic que proporciona recursos a altres ordinadors que s’ho connecten a través d’una xarxa.

Lloc Web: Sèrie de pàgines Web endreçades i disposades sota una adreça Web o URL única.

Usuari, Navegant o Visitant: tota persona que accedeixi o navegui pel Lloc Web, o per la xarxa  informàtica Internet.

III. Finalitat del Lloc Web.

El present Lloc Web, de caràcter informatiu, conté i dóna a conèixer tant materials i continguts creats per l’Associació de Familiars d’Alzheimer (AFATE) de les Terres de l’Ebre  com informació relacionada amb el món jurídic en general. Totes aquestes informacions, activitats, productes, serveis, documents i informació en general seran anomenades, de manera genèrica, como a "Continguts".

IV. Els Continguts.

Els Continguts d’aquest Lloc Web són, amb caràcter general, de tipus jurídic, econòmic i empresarial. Tot i això, els Continguts no poden ser considerats, en cap cas, assessorament legal, econòmic, empresarial, tributari o similar. L’Associació de Familiars d’Alzheimer (AFATE) de les Terres de l’Ebre  adverteix el visitant que els Continguts poden incloure informació que no estigui actualitzada en funció de les novetats legislatives i jurisprudencials. Aquesta informació és indexada en la base de dades del present Lloc Web àdhuc amb finalitats estadístiques i històriques. L’Associació de Familiars d’Alzheimer (AFATE) de les Terres de l’Ebre  es reserva el dret a actualitzar, suprimir i/o modificar els Continguts sense previ avís.

La posada a la disposició del Visitant d'aquests Continguts no suposa, en cap cas, oferta de prestació de serveis professionals. L’Associació de Familiars d’Alzheimer (AFATE) de les Terres de l’Ebre recomana fortament al Visitant que recorri a un assessorament professional previ a qualsevol utilització de la informació que inclosa en els Continguts.

El Visitant es compromet a realitzar una correcta utilització dels Continguts a què accedeixi i a no fer-ne ús de manera contrària a la Llei, a la moral o a l’ordre públic ni, en cap cas, de manera contrària a aquestes condicions generals.

V. Responsabilitats.

V-1. Sobre els continguts.

L’Associació de Familiars d’Alzheimer (AFATE) de les Terres de l’Ebre  no es responsabilitza de les errades o omissions que puguin afectar els Continguts d’aquest Lloc Web o de qualsevol altre Lloc Web accessible a través d’aquest, ni, por suposat, per qualsevol acte realitzat sobre la base de la informació facilitada en aquest Lloc.

L’Associació de Familiars d’Alzheimer (AFATE) de les Terres de l’Ebre  no es responsabilitza, així mateix, de continguts i opinions de tercers abocats en els seus respectius Llocs Web ni de la informació continguda en Pàgines Web de tercers accessibles per enllaços o cercadors d’aquest Lloc Web, per la qual cosa, en cap cas, l’Associació de Familiars d’Alzheimer (AFATE) de les Terres de l’Ebre  serà responsable del resultat obtingut a través dels esmentats enllaços hipertextuals.

V-2. Sobre la navegació.

En tractar-se d’un Lloc Web de caire informatiu, l’Associació de Familiars d’Alzheimer (AFATE) de les Terres de l’Ebre  no podrà ser considerada responsable por qualssevulla danys derivats de la utilització d’aquest Lloc Web.

Per causa de l’estat actual de les Tecnologies de la Informació, de l’extensa utilització que se’n fa i de la proliferació d’actituds poc respectuoses amb els Llocs Web aliens, l’Associació de Familiars d’Alzheimer (AFATE) de les Terres de l’Ebre, tot i actualitzar la protecció del seu Lloc Web i els seus Continguts, no garanteix l’absència de virus o d’altres elements lesius que podrien causar danys o alteracions en el sistema informàtic del Visitant i, per això, declina tota responsabilitat pels danys i perjudicis que aitals elements podrien ocasionar a l’usuari o a tercers.

Aquest Lloc Web no utilitza Cookies ni qualsevol altra aplicació que permeti l’obtenció de dades personals sense el consentiment de l’afectat.

Així mateix, i sense perjudici d’allò establert en paràgrafs anteriors, l’Associació de Familiars d’Alzheimer (AFATE) de les Terres de l’Ebre no serà, en cap cas, responsable per interrupcions, demores, errors, mal funcionament del servei ni, en general, per cap altre inconvenient causat per una actuació dolosa o culposa del Visitant y/o tingui por origen causes de força major o no imputables directament a l’Associació de Familiars d’Alzheimer (AFATE) de les Terres de l’Ebre.

V-3. Interrupcions en la divulgació del Lloc Web.

L’Associació de Familiars d’Alzheimer (AFATE) de les Terres de l’Ebre  es reserva el dret a interrompre, , en qualsevol moment i sense previ avís, l’accés al seu Lloc Web, a qualsevol de les seves seccions o a qualsevol Lloc Web accessible a través d’aquest per motius tècnics, de seguretat, de control, de manteniment, per fallades de subministrament elèctric o per qualsevol altra causa, de manera puntual o definitiva. L’Associació de Familiars d’Alzheimer (AFATE) de les Terres de l’Ebre  no garanteix en cap moment la fiabilitat, la disponibilitat o la continuïtat del seu Lloc Web ni dels Continguts, per la qual cosa el Visitant no podrà exigir responsabilitat de cap tipus a l’Associació de Familiars d’Alzheimer (AFATE) de les Terres de l’Ebre  en aquest sentit.

VI.- Drets de Propietat Intel·lectual.

© 2014. L’Associació de Familiars d’Alzheimer (AFATE) de les Terres de l’Ebre  Tots els drets reservats.

Conforme al Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d'abril pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Propietat intel·lectual i per la Llei 17/2001, de 7 de desembre, de Marques, sent-los a més aplicables tant la normativa espanyola afí i comunitària en els citats camps.

Els drets de propietat intel·lectual i industrial són tots aquells drets reconeguts per la legislació de propietat intel·lectual que tinguin caràcter patrimonial o d’explotació per a qualsevol finalitat i per a qualsevol modalitat d’ús, així com tots els drets reconeguts per la legislació de propietat industrial, inclosos en ambdós casos la facultat de sol·licitar els registres i inscripcions oportuns per a l’obtenció o protecció d’aquests drets.

La totalitat del contingut d’aquest Lloc Web, tant si són texts, imatges, so, fitxers, marques, logotips, combinacions de colors o qualsevol altre element, la seva estructura i disseny, la selecció i forma de presentació dels materials inclosos i els programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i utilització, estan protegits per drets de propietat industrial i intel·lectual la titularitat dels quals és de l’Associació de Familiars d’Alzheimer (AFATE) de les Terres de l’Ebre  o dels seus llicenciants.

En conseqüència, queda prohibida la reproducció (excepte per a ús privat), la transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició del públic i, en general, qualsevol altra forma d’explotació, per qualsevol procediment, de tot o part dels continguts d’aquest Lloc Web, així com del seu disseny, re-disseny i la selecció i forma de presentació dels materials inclosos, cosa que el Visitant és obligat a complir.

Queda, així mateix, prohibit descompilar, desassemblar, realitzar enginyeria inversa, subllicenciar o transmetre de qualsevol manera, traduir o realitzar obres derivades dels programes d’ordinador necessaris per al funcionament, accés i utilització d’aquest Lloc Web i dels seus Continguts, així com realitzar, respecto a tot o part d’aquests programes, qualssevol dels actes d’explotació. El Visitant haurà de respectar en tot moment els dispositius de protecció o sistemes de seguretat que puguin estar instal·lats en aquest Lloc Web.

VII. Responsabilitat de l’Usuari, Navegant o Visitant.

El Visitant respondrà dels danys i perjudicis de tota naturalesa que l’Associació de Familiars d’Alzheimer (AFATE) de les Terres de l’Ebre  pugui sofrir com a conseqüència de l’ incompliment de qualsevol de les obligacions a què queda sotmès per aquestes condicions o les condicions particulars aplicables.