AVÍS LEGAL

De conformitat amb el que es disposa pel Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament General de Protecció de Dades – RGPD), totes les dades de caràcter personal facilitats durant la utilització del lloc web seran tractats de conformitat amb els disposat en la Política de Privacitat que tot usuari ha d'acceptar expressament per a poder utilitzar i registrar-se en el sistema.


Tot usuari que accepti les presents condicions d'ús accepta de forma informada, expressa i inequívoca la nostra Política de Privacitat, assistint-li en aquest sentit els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i, quan legalment procedeixi, portabilitat, respecte a les seves dades de caràcter personal, podent exercir-los segons s'informa en l'esmentada Política de Privacitat.


Per a presentar reclamacions en l'ús dels nostres serveis poden dirigir-se per correu electrònic a l'adreça afate05@hotmail.com, havent de recórrer en tot cas a una solució amistosa en primera instància.

Usem cookies pròpies o de tercers necessàries perquè el nostre lloc funcioni adequadament, però també usem cookies que ens ajuden a personalitzar la web i que ens permeten, a més, mostrar-te publicitat personalitzada a la teva navegació tant dins com fora de la nostra pàgina. Tu pots triar permetre-les o bloquejar-les, accedint a configuració. Si continua navegant està donant el seu consentiment per a l’acceptació de les esmentades cookies. Configuració

SEGUIR NAVEGANT
Aviso de cookies